Dictat caminat

El dictat caminat és una metodología que combina la memòria visual amb el coneixement de les normes ortogràfiques treballades i adaptades al nivell corresponent. L’objectiu és millorar la ortografia natural i ser capaç d’avaluar si això que el company escriu coincideix amb el que jo he vist al text.

Una de les capacitats més altes que trobem dintre de la taxonomia de Bloom, és precisament l’avaluació. Ser capaç de fer una avaluació és sinònim de dominar això que es treballa, és a dir d’un assoliment gran d’allò treballat. En l’ortografia, i més en 4t de primària, ser capaç d’avaluar i dominar la norma és molt difícil, però no ho és tant si el que tens que avaluar és la teua memòria visual. Parlem per tant, d’un procés de retenció d’allò que he llegit de entre 20 i 40 segons fins que el company/a ho escriu al paper.

Gràcies a aquesta necessitat d’avaluació en directe, fa que l’alumne/a tinga un major esforç per retenir i dominar allò que ha llegit i en definitiva interioritza més l’ortografia. Si això li sumem, la part kinestésica, on el cervell s’oxigena, tenim el resultat d’una activitat molt completa, diferent i motivadora, on una vegada més els protagonistes són ells i elles.

En aquesta ocasió utilitzàrem les cadires del salonet, que ens van genial perquè tenen braç d’escriptura i són molt pràctiques. A l’altre extrem vam col·locar els textos que tenien algunes paraules en negreta. Aquestes paraules estaven mal escrites, per tant, a part de treballar la memòria visual, cada parella, tenia que pensar de quina manera s’escrivia correctament eixa paraula.

Cal dir que aquesta variant ha perjudicat al objectiu de l’activitat, ja que l’alumnat va estar més pendent d’escriure correctament les paraules en negreta que el propi text i per tant es va transformar més amb una activitat de correcció. Segurament caldrà tornar a treballar-la deixant clar quin és l’objectiu.

Una altra cosa a tenir en compte, el la posició del company/a a l’hora de dictar. En moltes ocasions es dicta enfront al company/a i això fa que l’avaluació del que s’escriu siga indetectable. Per tant s’ha de deixar clar que es dicta des de darrere per tal d’observar correctament el que està escrivint el meu company/a.

Un altre consell important és deixar clar és que cada u memoritza una quantitat diferent de paraules, per aquesta raó serà preferible menys i millor.

Partim el text, de manera que ambdós treballen la part kinestésica i la part estàtica.

Com a opinió personal, pense que és una activitat molt potent que necessita ser treballada en diferents moments del curs, ja que s’ha de pulir bé el funcionament de la mateixa. Activitat que es situa en la part alta de la taxonomia de Bloom, ja que s’analitza i s’avalua en directe el procés d’escriptura.

Cal deixar també una estona al final de l’activitat per a l’autoavaluació. He de confesar que no en va donar temps, però per a no tenir aquesta errada, serà molt important destinar una segon sessió a treballar a classe durant una estona les faltes comeses i anotar-les pendents.

L’alumnat sempre que elaborem activitats com aquesta està molt motivat i els encanta aprendre jugant.